KILIM SIVRIHISAR - AT1911219

AT1911219  KILIM SIVRIHISAR  230 cm x 120 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT1911219
Réf : AT1911219

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 120 cm
Longueur : 230 cm