KILIM SIVRIHISAR - AT180633

AT180633  KILIM SIVRIHISAR  281 cm x 149 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT180633
Réf : AT180633

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 149 cm
Longueur : 281 cm