KILIM SIVRIHISAR - AT180631

AT180631  KILIM SIVRIHISAR  247 cm x 159 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT180631
Réf : AT180631

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 159 cm
Longueur : 247 cm