KILIM SIVRIHISAR - AT18063

AT18063  KILIM SIVRIHISAR  355 cm x 148 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT18063
Réf : AT18063

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 148 cm
Longueur : 355 cm