KILIM Sivrihisar - AT180610

KILIM Sivrihisar - AT180610  368 cm x 167 cm
KILIM Sivrihisar - AT180610
Réf : AT180610

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 167 cm
Longueur : 368 cm