Kilim Sivrihisar - AT18039

AT18039  Kilim Sivrihisar  305 cm x 158 cm
Kilim Sivrihisar - AT18039
Réf : AT18039

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 158 cm
Longueur : 305 cm