Kilim Sivrihisar - AT18034

AT18034  Kilim Sivrihisar  275 cm x 160 cm
Kilim Sivrihisar - AT18034
Réf : AT18034

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 160 cm
Longueur : 275 cm