Kilim Sivrihisar - AT1803144

AT1803144  Kilim Sivrihisar  326 cm x 165 cm
Kilim Sivrihisar - AT1803144
Réf : AT1803144

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 165 cm
Longueur : 326 cm