KILIM ANTALYA - AT180941

AT180941  KILIM ANTALYA - AT180941  266 cm x 148 cm
KILIM ANTALYA - AT180941
Réf : AT180941

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 148 cm
Longueur : 266 cm