KILIM SIVRIHISAR - AT1911210

AT1911210  KILIM SIVRIHISAR  135 cm x 88 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT1911210
Réf : AT1911210

Disponibilité : épuisé

Kilim ancien

Largeur : 88 cm
Longueur : 135 cm