KILIM Sivrihisar - AT180624

KILIM Sivrihisar - AT180624  265 cm x 136 cm
KILIM Sivrihisar - AT180624
Réf : AT180624

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 136 cm
Longueur : 265 cm