Kilim SIVRIHISAR - AT180616

AT180616  Kilim SIVRIHISAR  276 cm x 171 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT180616
Réf : AT180616

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 171 cm
Longueur : 276 cm