Kilim Sivrihisar - AT180413

AT180413  Kilim Sivrihisar  336 cm x 170 cm
Kilim Sivrihisar - AT180413
Réf : AT180413

Disponibilité : En stock

Kilim ancien

Largeur : 170 cm
Longueur : 336 cm