Kilim Sivrihisar-AT1205125

AT1205125 Kilim Sivrihisar 240 cm x 132 cm
Kilim Sivrihisar-AT1205125
Réf : AT1205125

Disponibilité : En stock

Kilim ancien d'Anatolie

Largeur : 132 cm
Longueur : 240 cm