KILIM SIVRIHISAR - AT18063

AT18063  KILIM SIVRIHISAR  355 cm x 148 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT18063
Ref : AT18063

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 148 cm
Lenght : 355 cm