Kilim KONYA - AH200102

AH200102  Kilim KONYA  270 cm x 170 cm
Kilim KONYA - AH200102
Ref : AH200102

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 170 cm
Lenght : 270 cm