KILIM KARADAG-APP100967

APP100967  KILIM KARADAG  250 cm x 150 cm
KILIM KARADAG-APP100967
Ref : APP100967

Availability: In stock

Kilim karadag

Width : 150 cm
Lenght : 250 cm