KILIM KARADAG-APP100951

APP100951  KILIM KARADAG  269 cm x 199 cm
KILIM KARADAG-APP100951
Ref : APP100951

Availability: Out of stock

Kilim karadag

Width : 199 cm
Lenght : 269 cm